Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. Meer informatie.
Home > Support > Tech Support Centre > Order en RMA Info > Algemene voorwaarden
Navigatie

Download
 
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


I. INLEIDENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN WERKINGSSFEER
1.1. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
- BBNS: Black Box International BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, de  gebruiker van deze algemene voorwaarden;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen de wederpartij en BBNS waarop deze algemene voorwaarden van toepassing  zijn;
- Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat BBNS moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt;
- BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van BBNS zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten die zij afsluit met een in Nederland gevestigde wederpartij.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden, die door de wederpartij mochten worden gebruikt of waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 2 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de wederpartij de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met BBNS heeft aanvaard.
1.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 28, dienen eventuele afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, kunnen aan dergelijke afwijkingen door de wederpartij geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane overeenkomsten.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van BBNS zijn vrijblijvend. Het aanbod vermeldt onder meer de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
2.2. BBNS kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen, tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2.3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
2.4. De wederpartij dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in artikel 5 lid 18 is van overeenkomstige toepassing.
2.5. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van BBNS terstond door de wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van BBNS.
2.6. Indien op basis van een aanbieding van BBNS geen Overeenkomst tot stand komt heeft BBNS ten laste van de wederpartij recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 BW. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee (2) weken na de datum van de betreffende factuur.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst met BBNS komt tot stand eerst nadat een opdracht definitief schriftelijk is aanvaard of bevestigd door BBNS.
3.2. BBNS is niet eerder gehouden met de uitvoering van Werkzaamheden aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij van de wederpartij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

II. TECHNISCHE- EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN BBNS

4.1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient BBNS verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de algemene normen in de branche nodig en gebruikelijk is. In de verzekeringen van BBNS zijn de wederpartij, diens gemachtigde en/of andere door de wederpartij ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
4.2. BBNS zorgt er voor dat de wederpartij tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
4.3. BBNS is verplicht de wederpartij te waarschuwen indien de door of namens de wederpartij vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de wederpartij ter beschikking stelt of de wijzigingen die de wederpartij opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als zij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
4.4. BBNS is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de wederpartij verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door BBNS van door de wederpartij te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
4.5. BBNS zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van haar verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de wederpartij c.q. van de door of namens de wederpartij ingeschakelde derde(n).
4.6. BBNS is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
4.7. BBNS zorgt er voor, dat zij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van de Werkzaamheden zullen op de wijze als bedoeld in artikel 10 als meerwerk worden verrekend.
4.8. BBNS is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
4.9. BBNS zal de wederpartij desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont BBNS met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.10. BBNS zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet. De wederpartij kan door middel van een wijziging krachtens artikel 10 BBNS opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van BBNS komt.
4.11. BBNS verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die haar door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
4.12. BBNS zorgt er voor, dat de wederpartij tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in haar aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en haar betaalgedrag in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
4.13. BBNS geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
4.14. BBNS is verplicht om alle gegevens van de wederpartij vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan BBNS bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat haar personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
5.1. De wederpartij zorgt er voor, dat BBNS tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om BBNS in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
5.2. De wederpartij zorgt er voor, dat BBNS tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Over eenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de wederpartij ter beschikking zullen worden gesteld. De wederpartij is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
5.3. De wederpartij vrijwaart BBNS voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
5.4. De wederpartij zorgt er voor, dat BBNS tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal BBNS naar vermogen de wederpartij de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de wederpartij in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan BBNS de Overeenkomst krachtens artikel 20 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5.5. De wederpartij zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
5.6. De wederpartij is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De wederpartij is verplicht BBNS en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
5.7. De wederpartij zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht BBNS tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, en (openbare) transmissienetten, zoals telecom- of dataaansluitingen. BBNS kan hiervoor aanwijzingen geven op haar vakgebied.
5.8. De wederpartij is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare nutsen transmissienetwerken. BBNS zal naar beste vermogen de wederpartij de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
5.9. De wederpartij zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat BBNS in haar aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
5.10. De wederpartij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan BBNS kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de wederpartij.
5.11. De wederpartij is verplicht BBNS schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van BBNS daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest 5.12. De wederpartij is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
5.13. De wederpartij is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. BBNS is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de wederpartij de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft BBNS recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
5.14. De wederpartij is buiten de werktijden van BBNS verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van BBNS, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
5.15. De wederpartij is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
5.16. Het is de wederpartij niet toegestaan om BBNS, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De wederpartij dient de Werkzaamheden van BBNS zo weinig mogelijk te verstoren.
5.17. De wederpartij is verplicht om zowel alle goederen van BBNS als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
5.18. De wederpartij is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van BBNS dan wel alle in verband met de Overeenkomst van BBNS ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de wederpartij verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 (zegge: eenhonderdduizend euro) onverminderd het recht van BBNS om een vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.19. De wederpartij voldoet de door hem aan BBNS verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de wederpartij recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 23.

ARTIKEL 6 – VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN
6.1. Het is de wederpartij, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één (1) jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van BBNS die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, behoudens voorafgaand schriftelijke toestemming van BBNS aan welke toestemming zij (financiële) voorwaarden kan verbinden.
6.2. Het is de wederpartij in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, behoudens voorafgaand schriftelijke toestemming van BBNS aan welke toestemming zij (financiële) voorwaarden kan verbinden.
6.3. De wederpartij verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van drie (3) bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van het in lid 1 en 2 genoemde verbod.

ARTIKEL 7 – TOETSING, AANVAARDING EN OPLEVERING
7.1. De wederpartij is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.2. Toetsing door of namens de wederpartij geschiedt, na overleg met BBNS, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij. BBNS zal de wederpartij binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
7.3. De wederpartij dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan BBNS kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de wederpartij.
7.4. Zodra BBNS te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de wederpartij deze niet binnen de door BBNS gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
7.5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
7.6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. BBNS is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7.7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de wederpartij (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
7.8. Op verzoek van de wederpartij kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de wederpartij BBNS schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

ARTIKEL 8 – VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING
8.1. Indien de wederpartij de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 10 vastgelegde procedure. De wederpartij dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
8.2. Met betrekking tot artikel 23 zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9 – TERMIJNVERLENGING EN/OF KOSTENVERGOEDING
9.1. Behoudens het bepaalde in artikel 10 heeft BBNS uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun
oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan BBNS kan worden toegerekend, of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is en waartegen
BBNS niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 4 lid 3 genoemde verplichting, of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
9.2. Als BBNS van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de wederpartij met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK
10.1. De wederpartij is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan BBNS op te dragen.
10.2. BBNS is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a. niet schriftelijk is opgedragen, of
b. tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
c. haar kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d. niet in haar belang zou zijn, of
e. indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
10.3. Als BBNS bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt zij de wederpartij een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
a. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b. de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
c. de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
10.4. BBNS heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
10.5. BBNS is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de wederpartij voor te leggen indien zij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
10.6. De wederpartij kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
10.7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan BBNS kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
10.8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van BBNS op betaling onverlet.
10.9. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, mogen niet meer bedragen dan vijftien procent (15%) respectievelijk tien procent (10%) van de aanneemsom.
10.10. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan geschiedt de verrekening na de voltooiing van het meerwerk.
10.11. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
10.12. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, dan heeft BBNS recht op een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van het verschil tussen die totalen.
10.13. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van BBNS op verrekening daarvan onverlet.
10.14. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient BBNS de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
10.15. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan BBNS worden verrekend als meerwerk.

III. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

ARTIKEL 11 – WERKINGSSFEER EN DEFINITIES
11.1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
11.2. Aan de volgende in deze paragraaf met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
- Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die BBNS moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt;
- Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

ARTIKEL 12 – UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
12.1. BBNS spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
12.2. BBNS is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatie- c.q. datavoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
12.3. BBNS maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
12.4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de wederpartij van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
12.5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de wederpartij. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de wederpartij zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
12.6. BBNS past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 10.
12.7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve nderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
12.8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de wederpartij tenminste één (1) maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden ten minste twee (2) maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft BBNS zijn prijs daarvoor afgegeven.
12.9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de wederpartij vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door BBNS werkelijk gemaakte kosten.
12.10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt BBNS de wederpartij om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
12.11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt BBNS er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de “As Built” situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
12.12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 4 lid 7 dit voorschrijven informeert BBNS de wederpartij omtrent te nemen maatregelen. De wederpartij kan door middel van een wijziging krachtens artikel 10 BBNS de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
12.13. BBNS stelt de wederpartij tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit BBNS niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
12.14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt BBNS er zorg voor dat Storingen gedurende vierentwintig (24) uren per dag en zeven (7) dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
12.15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal BBNS zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de wederpartij binnen vierentwintig (24) uren na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van BBNS verholpen.
12.16. BBNS zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één (1) jaar geldt.
12.17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de betreffende periode.
12.18. De door BBNS uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
12.19. Opzegging van de Overeenkomst door de wederpartij krachtens artikel 20 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de wederpartij een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

IV. LEVERING VAN ZAKEN

ARTIKEL 13 - LEVERING

13.1 Een overeengekomen termijn, waarbinnen levering door BBNS dient plaats te vinden, is indicatief en dus geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.2 Bij niet-tijdig nakoming van de leveringsverplichting door BBNS dient de wederpartij BBNS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.
13.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering “franco” adres wederpartij plaats. Is overeengekomen dat goederen bij BBNS worden afgehaald en blijft dit door de wederpartij achterwege, dan wel worden goederen niet bij aflevering in ontvangst genomen, dan is BBNS gerechtigd ter zake opslagkosten in rekening te brengen ten bedrage van 2% (twee procent) per maand van het uitstaande factuurbedrag met ingang van de dag waarop levering plaats had moeten vinden, immers de wederpartij is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat BBNS deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
13.4. De opslag als bedoeld in lid 3 vindt plaats voor risico van de wederpartij.
13.5. Indien BBNS gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de wederpartij deze aan BBNS ter beschikking heeft gesteld.
13.6. BBNS is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. BBNS is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
13.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BBNS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 14 – MONSTERS EN MODELLEN
14.1. Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

ARTIKEL 15 – GARANTIE OP LEVERING VAN ZAKEN
15.1. Alleen in geval BBNS aan de wederpartij een schriftelijke garantie heeft gegeven en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat BBNS in voor de kwaliteit, de samenstelling, de eigenschappen, de gebruikstoepassing, de behandeling van en de afwezigheid van gebreken in de producten zoals deze door haar werden afgeleverd, gedurende een periode van twaalf (12) maanden, ingaande op de datum waarop de producten aan de wederpartij zijn afgeleverd, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 23.
15.2. BBNS verleent aan de wederpartij op van derden betrokken (onderdelen van) producten niet meer garantie dan aan BBNS door de desbetreffende leverancier werd gegeven.
15.3. BBNS garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde producten toegepaste grondstoffen.
15.4. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen BBNS kunnen doen gelden, nadat hij (een gedeelte van) de geleverde producten ofwel heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk door derden in gebruik heeft doen nemen, be- of verwerken, dan wel wanneer de wederpartij de producten niet in overeenstemming met de door BBNS gegeven gebruiksinstructies heeft gebruikt of wanneer de wederpartij enige verplichting tegenover BBNS niet nakomt.

ARTIKEL 16 - RECLAME
16.1. Een reclame dient schriftelijk en onverwijld na de ontdekking van een tekortkoming, waarvoor BBNS ingevolge het in artikel 15 lid 1 bepaalde aansprakelijk is, te geschieden, met dien verstande dat, indien het een uitwendig waarneembaar gebrek betreft, de reclame uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de aflevering moet geschieden.
16.2. Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal BBNS de producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van BBNS. In geval van vervanging worden de door BBNS vervangen producten eigendom van BBNS.

ARTIKEL 17 – RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
17.1. Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van de door BBNS geboden mogelijkheid om gekochte en aan de wederpartij afgeleverde goederen aan BBNS te retourneren, dan dienen de betreffende goederen binnen dertig (30) dagen na aflevering weer in het bezit van BBNS te zijn. Indien de betreffende goederen na het verstrijken van deze periode van dertig (30) dagen door BBNS worden ontvangen, dan wordt aan de wederpartij minimaal 15% (vijftien procent) van de cataloguswaarde daarvan in rekening gebracht, zulks met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro). De wederpartij dient voorts alvorens goederen retour te zenden, een retourautorisatie-nummer aan te vragen bij BBNS. Het retourautorisatienummer is geldig tot veertien (14) dagen na afgifte daarvan. Producten zonder of met een niet geldig retourautorisatie-nummer komen niet in aanmerking voor creditering en worden niet in behandeling genomen. Raadpleeg voor de volledige retourvoorwaarden de website www.blackbox.nl; ga naar “mijn blackbox” en klikt op de “retour voorwaarden”.
17.2. De verzendkosten voor de retour gezonden goederen komen voor rekening van de wederpartij. De retour te zenden goederen dienen in goede staat te verkeren en in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten. Handleiding en bijbehorende accessoires moeten zijn bijgesloten. De technische dienst van BBNS zal retour gezonden goederen controleren op beschadiging, goede werking en volledigheid. Zijn de geretourneerde goederen beschadigd, defect of incompleet dan kan geen volledige creditering plaatsvinden. In een dergelijk geval zal de door BBNS geconstateerde en als gevolg daarvan ontstane schade aan de wederpartij in rekening worden gebracht, zulks met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro).
17.3. Een product van BBNS komt alleen in aanmerking voor de 30-dagen retourmogelijkheid wanneer het niet voldoet aan de specificatie uit de BBNS catalogus. De 30-dagen retourmogelijkheid geldt niet voor de volgende producten: gereedschap, software, testapparatuur, op klantspecificatie vervaardigde goederen, kabels en boeken. Tenslotte geldt de 30-dagen retourmogelijkheid niet voor partijen van meer dan twee (2) identieke producten.

V. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1. Alle door BBNS verkochte en geleverde goederen, dan wel alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, blijven eigendom van BBNS totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit door hem met BBNS gesloten overeenkomsten is nagekomen: (I) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/goederen zelf; (II) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens zodanige overeenkomst(en) door BBNS verrichte of te verrichten diensten; en (III) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van zodanige overeenkomst(en).
18.2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is BBNS gerechtigd afgeleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen of op te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van tien procent (10%) van het door hem verschuldigde per dag.
18.3. De wederpartij is niet gerechtigd voordat de eigendom van goederen afkomstig van BBNS aan hem is overgegaan, deze aan derden in eigendom over te dragen. Niettemin is de wederpartij bevoegd de betreffende goederen door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht BBNS onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 18A – Risico-overgang
18A.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

ARTIKEL 19 – TERMIJNEN
19.1. BBNS kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van haar Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 5, in haar bezit zijn en zij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. BBNS is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
19.2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt BBNS niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen BBNS en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

ARTIKEL 19A – OVERMACHT
19A.1. In geval van overmacht is BBNS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Werkzaamheden voor ten hoogste zes (6) maanden te schorsen, hetzij de Werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door BBNS gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
19A.2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee BBNS bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van BBNS aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

ARTIKEL 20 – SCHORSING, ONTBINDING EN OPZEGGING
20.1. De wederpartij is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met BBNS in overleg te treden omtrent de gevolgen.
20.2. Indien BBNS ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft zij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
20.3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit BBNS niet toe te rekenen, dan is de wederpartij verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan BBNS alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die BBNS reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
20.4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee (2) maanden zijn geschorst of vertraagd, is BBNS bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
20.5. Indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is BBNS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
20.6. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
20.7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 tot en met 6 is de wederpartij verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor BBNS uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door BBNS te maken kosten, wordt de door de wederpartij verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die BBNS bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
20.8. De wederpartij is tevens verplicht de schade die BBNS lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van BBNS die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de wederpartij niet kan worden toegerekend.

ARTIKEL 21 – PRIJS EN BETALING
21.1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De wederpartij vergoedt de door BBNS in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
21.2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van BBNS. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk materieel van BBNS veroorzaakt door de wederpartij worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
21.2a. Alle prijzen zijn verrekenbaar overeenkomstig de risicoregeling installatietechniek*. BBNS informeert de wederpartij in dat geval omtrent de in het aanbod gehanteerde loon-materiaalverhouding.
21.3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn gebaseerd op levering “franco” adres wederpartij en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Met betrekking tot levering van orders is BBNS gerechtigd aan de wederpartij orderkosten in rekening te brengen, tot betaling waarvan de wederpartij zich verplicht.
21.4. Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst tussen BBNS en de wederpartij, doch voor de levering, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals grondstof-, materiaal-, en arbeids- c.q. loonkosten, sociale lasten, overheidsmaatregelen, verzekeringspremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, etc. dan zal BBNS gerechtigd zijn een redelijke aanpassing van de geldende prijs door te voeren conform de risicoregeling installatietechniek. BBNS zal de wederpartij van eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
21.5. Partijen kunnen een betalingsschema in termijnen overeenkomen. BBNS is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van BBNS in het kader van de Overeenkomst.
21.6. Betaling door de wederpartij vindt plaats op de tussen BBNS en de wederpartij overeengekomen datum en, bij gebreke daarvan, binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen en geen betalingstermijn in de factuur is genoemd, dient de betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
21.7. Betaling door de wederpartij dient uitsluitend te geschieden effectief in de valuta, waarin het factuurbedrag is uitgedrukt, inclusief omzetbelasting. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van de wederpartij.
21.8. Betaling door de wederpartij van elke jegens BBNS aangegane verplichting dient te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de wederpartij. Ook in geval van een overschrijding van de levertijd als bedoeld in artikel 13 lid 1, in geval van indiening van een klacht door de wederpartij of de beweerdelijk niet-nakoming door BBNS van een van zijn verplichtingen, blijft de wederpartij tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in lid 1 gehouden.
21.9. De wederpartij is in geen geval gerechtigd om voor of namens BBNS betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
21.10. Betalingen van de wederpartij strekken primair ter voldoening van de in artikel 22 lid 1 bedoelde verschuldigde rente alsmede van de in 22 lid 4 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
21.11. BBNS kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

ARTIKEL 22 – IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE WEDERPARTIJ
22.1 In geval van overschrijding van de op grond van artikel 21 lid 6 geldende betalingstermijn is de wederpartij, onverminderd de overige rechten van BBNS, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en maandelijks een rente over het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van een percentage van één procent (1%) per maand tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag. BBNS zal alsdan voorts gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde (en zelfs nog niet opeisbare) facturen te eisen en verdere uitvoering van verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk op te schorten, tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van deze facturen wordt gesteld.
22.2. Indien de wederpartij aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt, heeft BBNS eveneens aanspraak op vergoeding van rente ten bedrage van een percentage van één procent (1%) per maand over het factuurbedrag dat met keuring of aanvaarding van de bedoelde Werkzaamheden verbandhoud, met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend. In dat geval is BBNS tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
22.3. Vindt de medewerking niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan is BBNS bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 20.
22.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die BBNS maakt als gevolg van het niet-nakomen door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen dan wel diens verplichting tot medewerking, komen ten laste van de wederpartij. De redelijke kosten voor buitengerechtelijke incasso worden in ieder geval gesteld op vijftien procent (15%) van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vervallen rente. Indien BBNS aantoont hogere redelijke kosten te hebben gemaakt, zijn deze door de wederpartij aan BBNS verschuldigd.
22.5. De wederpartij is verplicht om BBNS onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
a. hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
b. hij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
c. hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
d. hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede
e. hij in staat van faillissement is verklaard.
22.6. Als BBNS vermoedt dat de wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is BBNS gerechtigd om van de wederpartij en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is BBNS bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 20.
22.7. Ingeval de wederpartij de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is BBNS bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het haar verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits zij de wederpartij heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf (5) werkdagen af te nemen. BBNS is bevoegd het aan de wederpartij uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surseance of faillissement.

ARTIKEL 23 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
23.1. Na het tijdstip van oplevering van de Werkzaamheden is BBNS niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a. die gebreken aan haar zijn toe te rekenen, en bovendien
b. de wederpartij die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
c. de wederpartij die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
23.2. Is BBNS krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door de wederpartij dientengevolge geleden, directe materiële schade.
23.3. Tot directe materiële schade behoren in géén geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
23.4. BBNS is, behoudens het – voor zover van toepassing – in de artikelen 15 en 16 bepaalde, jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door BBNS geleverde producten, voor zover deze het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door BBNS geleverde producten of enige handeling in strijd met de door BBNS verstrekte gebruiksinstructies en evenmin is BBNS, behoudens het – voor zover van toepassing – in de artikelen 15 en 16 bepaalde, jegens de wederpartij of jegens diens verzekeraar, die in diens rechten is gesubrogeerd, aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door BBNS geleverde producten, welk ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van enige overeenkomst tussen BBNS en de wederpartij, indien de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.
23.5. BBNS is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de levertijd.
23.6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert BBNS voor eigen rekening de gebreken waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 12 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de wederpartij bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de wederpartij niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door BBNS een schadevergoeding betaald. Door BBNS vervangen onderdelen worden haar eigendom.
23.7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is BBNS slechts aansprakelijk indien en voor zover de wederpartij bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van BBNS.
23.8. BBNS is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de wederpartij alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door een eigen verzekering van de wederpartij.
23.9. Indien en voor zover de wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en BBNS te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
23.10. De omvang van de door BBNS te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één (1) jaar.
23.11. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van BBNS en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00 (zegge: een miljoen euro).
23.12. Elke aansprakelijkheid van BBNS vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes (6) maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
23.13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de wederpartij niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd BBNS in gebreke heeft gesteld.
23.14. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van één (1) maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
23.15. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor BBNS krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes (6) maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
23.16. BBNS is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de wederpartij of derden (mede) veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
23.17. De wederpartij vrijwaart BBNS tegen alle aanspraken van derden wegens (producten) aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de wederpartij aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door BBNS ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
23.18. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is BBNS in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van BBNS het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te verwerken onderdelen;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of  handelsverboden;
f. gewelddadige of gewapende acties;
g. storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van BBNS of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal BBNS – teneinde daaruit voor de wederpartij voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
23.19. De wederpartij vrijwaart BBNS tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijft.

ARTIKEL 24 – INTELLECTUELE EIGENDOM
24.1. De intellectuele- en industriële eigendomsrechten op alle aan de wederpartij geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij BBNS. BBNS heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de wederpartij heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
24.2. De door BBNS aan de wederpartij afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de wederpartij en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de wederpartij aan zijn financiële verplichtingen jegens BBNS heeft voldaan.
24.3. Het is de wederpartij niet toegestaan om de volgens het ontwerp van BBNS gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBNS en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. BBNS is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van BBNS vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
24.4. De wederpartij is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van BBNS, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan BBNS kan worden toegerekend. In dat geval is BBNS niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de wederpartij.
24.5. Het gebruiksrecht van de wederpartij met betrekking tot de door BBNS ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De wederpartij mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
24.6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de wederpartij verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
24.7. BBNS is gerechtigd om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
24.8. Indien BBNS een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent zij om niet aan de wederpartij een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de wederpartij toestemming aan BBNS vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien BBNS tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

ARTIKEL 25 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
25.1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van) enige overeenkomst tussen BBNS en de wederpartij alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens voor zover de Wet daarover dwingend een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst.
25.3. De wederpartij is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland woonplaats te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke woonplaatskeuze wordt de wederpartij geacht woonplaats te hebben gekozen in Utrecht.

ARTIKEL 26 – VOORSCHRIFTEN EXPORT ADMINISTRATIE VERENIGDE STATEN
26.1 De wederpartij zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met de exportvergunningen en de toepasselijke voorschriften van de United States Office of Export Administration en/of andere aangewezen overheidslichamen. De wederpartij zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden of aan derden in gebruik geven, aan derden bekend maken, weer uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken of behandelen in strijd met bedoelde vergunning en ter zake geldende voorschriften.

ARTIKEL 27 – CONVERSIE
27.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Wel blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

ARTIKEL 28 - WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
28.1 BBNS heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in drie (3) maanden na bekendmaking daarvan door BBNS op haar briefpapier en op de website. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op daarna tussen BBNS en de wederpartij gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 29 - DEPOT
29.1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.blackbox.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30078290.


* Risicoregeling Installatietechniek als bedoeld in artikel 21 lid 2a
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%
L1: loonniveau per datum aanbod
L2: loonniveau per datum wijziging
Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks bouwnijverheid
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod
M2: prijsindexcijfer per datum wijziging
Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex
Share |